அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை

அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை, see Apotropa­ic mag­ic.

Categories:
Contradiction | Entries | Corn